Indkaldelse til Generalforsamling 2017

 

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Dalstrøget.

Generalforsamlingen afholdes d. 30. marts 2017 kl. 1930 i Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup.

Indkaldelsen er ligeledes omdelt i papirform til husstandene sammen med regnskabet for 2016.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og to stemmetællere.

3. Bestyrelsens årsberetning.

4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2016 til godkendelse.

5. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommen nogen forslag inden fristens udløb, jf. vedtægterne.

6. Budget 2017, herunder fastlæggelse af kontingent til 2000 kr.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
Karsten Vigholt, nr. 9 – modtager genvalg.
Anette L. Bjørnholt, nr. 60 – modtager ikke genvalg.

Valg af 1. suppleant til bestyrelsen for to år.
Henriette B. Lauritsen, nr. 4A – modtager genvalg.

Valg af revisor.
Charlotte Agergaard, nr. 7 – modtager genvalg.

8. Eventuelt.

 

Vel mødt.

Med venlig hilsen bestyrelsen.