Referat fra generalforsamling 2020

Generalforsamling i G/F Dalstrøget

Tirsdag d. 16. juni 2020

1. Valg af dirigent

Niclas Jørgensen blev valgt, og oplyste at der var 36 stemmer.

2. Valg af referent og to stemmetællere

Anette Bjørnholt blev valgt som referent

Lone og Berith blev valgt som stemmetællere

3. Bestyrelsens årsberetning

Formand Torben Henriksen fremlagde årsberetningen for 2019.

Der var efterfølgende debat om indholdet, bl.a. beskæring af træerne i randbeplantningen. Her blev der fastslået, at det stadig er et indsatsområde for bestyrelsen. Der er en del afvejninger omkring den beslutning, som skal undersøges og vurderes nærmere.

Herudover blev der italesat, at folk skal være opmærksomme på ikke at køre langsommere i svinget ind og ud af Dalstrøget.

Der blev desuden spurgt til, om randbeplantningen kunne fjernes helt. Det har bestyrelsen hidtil ikke besluttet, primært pga. økonomi.

Herefter blev beretningen godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse

Kasserer Judy Nilausen fremlagde regnskabet. Det blev bl.a. understreget, at kontingentet dækker perioden maj-april.

Der blev spurgt til, om der i budgettet kan afsættes penge til jernrør til borde/bænke-sættene. Bestyrelsen vil kigge på dette.

Herefter blev regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Budget 2020

Kasserer Judy Nilausen fremlagde og kommenterede på budgettet for 2020.

Der er desuden blevet lavet et ti-årigt-vedligeholdelsesbudget af Hanne Ernov, som viser, at det er nødvendigt at holde os til budgettet, bl.a. pga. kommende udgifter til ny asfalt

Herefter blev budgettet godkendt.

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år

Hanne Ernov nr. 76 blev genvalgt

Judy Nilausen nr. 66 blev genvalgt

Henrik fra 34B blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

Torben Henriksen blev valgt som revisor-suppleant.

8. Eventuelt

Beskæring af træerne indeni bebyggelsen blev udført af en lokal erhvervsdrivende, efter bestyrelsen havde indhentet tilbud fra fire forskellige.

Fibia har lagt fibernet ind. Entreprenøren har udbedret de skader, de har forvoldt. 30 grundejere har tilsluttet sig Fibia. Torben Henriksen har undersøgt andelsejernes mulighed for at komme på fibernettet. Der foreligger nu en aftale, som ligger i andelshavernes postkasser eller mailbokse. Der er dog en økonomisk forskel på grundejernes tilbud og andelshavernes tilbud.

Søren i nr. 92 anbefaler, at man får en serviceminded konsulent. Han vil gerne være behjælpelig.

Køge Kommune etablerer sti-anlæg med asfalt og belysning mellem Møllebakken og Dalstrøget. Bestyrelsen har ansøgt om at få asfalteret det lille stykke sti mellem nr. 88 og 90 og den nye sti.

Det er beklageligt, at vi må aflyse Skt. Hans Aften 2020, men det er for at være på den sikre side.

Der mangler to bolte på vippen på naturlegepladsen.

Der bliver spurgt til, hvem der skal holde de chikaner, der ligger ud for grundene. Svaret er, at det er den enkelte grundejer – ligesom ift. snerydning.

Et perspektiv på de høje træer er, at der kommer flere store fugle.

Der bliver gjort opmærksom på, at der er et rønnetræ, der er gået ud i starten af stamvejen.

Der blev sagt en stor tak for indsatsen i bestyrelsen til Torben Henriksen.

Henrik blev budt velkommen i bestyrelsen.

Anette Lindebæk ReferentNiclas S. Jørgensen Dirigent? Formand