Referat Generalforsamling Dalstrøget 2021

 1. Valg af dirigent.

Torben Henriksen blev valgt som dirigent. Han gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at han er revisorsuppleant, men generalforsamlingen godkendte dette.

Generalforsamlingen godkendte også, at dette års generalforsamling blev afholdt senere pga. Covid-19 situationen samt indsendelse af indkomne forslag var rykket til 30. juni 2021.

Dirigenten oplyste, at der var 50 stemmeberettigede inkl. fuldmagter.

Dirigenten oplæste dagsorden, der blev godkendt af Generalforsamlingen.

 • Valg af referent blev Anette Lindebæk nr. 60  

Valg af 2 stemmetællere blev Kim fra nr. 1 og Jan fra nr. 40.

 • Bestyrelsens årsberetning.

Formanden gennemgik mundtligt beretningen, herunder bl.a. hvilke emner, bestyrelsen har haft på programmet. Der blev også gennemgået hvilke nye aftaler, der er indgået med kommunen om området.  Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

 • Fremlæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået mundtligt. Årets resultat er højere end budgetteret – primært pga. lavere aktivitet pga. Covid-19. Der blev spurgt ind til en præcisering af vedligeholdelsesomkostningerne af hjertestarteren. Regnskabet blev godkendt.

 • Indkomne forslag.

(Forslag 1 + 2 blev fremlagt og debatteret samtidigt, således at der var mulighed for at holde forslagene op mod hinanden inden afstemning)

 1. Fra bestyrelsen
  – Nedlæggelse af buskads i randbeplantning, herunder finansieringsplan

Der er blevet indhentet tre tilbud på at nedlægge randbeplantningen og så græs i stedet. Tilbuddene ligger i snit på 175.000,- Kommunen har tidligere givet en præ-tilkendegivelse om, at de vil se positivt på en nedlæggelse af en sådan nedlægning. Finansieringsplanen blev præsenteret, hvilket indebærer en kontingentstigning.

 • Fra nr. 10A, 10B, 12A, 12B, 14A og 14B
  – udskiftning af træer i randbeplantningen

Der blev fremlagt bevæggrund for forslaget samt forskellige muligheder for gennemførelse af forslaget.

Der fulgte en saglig og behagelig debat for og imod.

Bestyrelsen fremsatte herefter et ændringsforslag til punkt 1 og 2, der medførte, at forslag 1 og 2 bortfaldt, og der blev i stedet stemt om følgende:

 1. Fjernelse af randbeplantning (ikke træer) på østsiden af Dalstrøget

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Tiltag kan først kan blive gennemført når der er givet tilsagn fra Køge Kommune.

 • Fjernelse af randbeplantning (ikke træer) på vestsiden af Dalstrøget

Forslaget blev med stemmerne 11 for – 1 blank – og 38 imod.  Forslaget blev ikke vedtaget

                               3. Bestyrelsen pålægges i det kommende år at arbejde på en træfornyelsesplan, som kan gennemføres i overensstemmelse med lokalplan og med hensyntagen til forskellige ønsker og perspektiver fra beboerne på vestsiden.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

                                   Tiltag kan først kan blive gennemført når der er givet tilsagn fra Køge Kommune. 

                               4.  Fra nr. 44
– Opsætning af fodhegn mellem nr. 88-90

Forslagsstiller fremlagde bevæggrund for forslaget. Forslaget udvides til også at dreje sig om de andre steder, hvor der er de samme udfordringer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 • Budget og kontingent for 2021

Budgettet blev gennemgået mundtligt og kontingentet for 2021 er uændret.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent for 2022, da GF i 2022 måske igen kan risikere at blive udsat pga. Covid-19, og bestyrelsen ønsker 2022 indtægter fastlagt.

Kontingentforhøjelse på 500,- fra 2022 blev enstemmigt vedtaget.

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  – Anette Lindebæk nr. 60 – blev genvalgt.

– Karsten Vigholt nr. 9 – modtager ikke genvalg

Kim Andersen, nr. 14B blev valgt som nyt medlem for 2 år

Valg af nyt medlem som 1. suppleant til bestyrelsen for 2 år.

Kim Berggren, nr. 1 blev valgt

Valg af revisor
– Charlotte Agergaard nr. 7 – blev genvalgt.

 • Eventuelt.

Opfordring til at italesætte over for hundeejere, at lort skal samles op.

Der er ingen begrænsninger på antallet af køretøjer per husstand, der kan holde på p-pladsen. Dog må der ikke holde køretøjer fra andre end grundejerne.

Der opfordres til, at bestyrelsen taler med kommunen om opsætning af flere skraldespande ved stisystemet.

Kim i nr. 1 meldte sig på banen med, gerne at vil lægge carport til Fastelavn i 2022.

Torben nr. 44 takkede Karsten nr. 9 for hans bestyrelsesarbejde, og bød samtidig Kim i nr. 1 og Kim i nr. 14B velkommen i bestyrelsen. Torben takkede ligeledes Poul for hans flotte arbejde som havemand.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte for god ro og orden og ønskede bestyrelsen god arbejdslyst.